Yoga : Nadishodhana Pranayama | Nadi Shodhan Pranayam | sun penetration | Surya Bhedana | Bhramari | bramari

Yoga : नाड़ीशोधन प्राणायाम | Nadi Shodhan Pranayam | सूर्य भेदन | Surya Bhedana | भ्रामरी | Bhramari

Edited By: , June 28, 2022 / 09:12 AM IST

Yoga : नाड़ीशोधन प्राणायाम | Nadi Shodhan Pranayam | सूर्य भेदन | Surya Bhedana | भ्रामरी | Bhramari

Summary : Yoga : नाड़ीशोधन प्राणायाम | Nadi Shodhan Pranayam | सूर्य भेदन | Surya Bhedana | भ्रामरी | Bhramari

 

#HarGharTiranga